Mentha Minnema en it wettermystearje - Riemkje Hoogland-Pitstra

Dit saakje rûkt net fris, it rûkt nei fisk! Geart, Geeske en Mentha Minnema komme streupers op it spoar dy’t it mei de regels net sa nau nimme. Friestalig. Leeftijd 9+ Spreker(s): Riemkje Hoogland-Pitstra

€ 4,00 Incl. btw
Koop als download - €4,00


Luisterfragment


As Mentha in pear dagen mei Geart en Geeske te farren is op de boat fan Pyt Pander, komt se in saak op it spoar, dy't geheim bliuwe moatten hie. Dus falle der klappen en foar't se it goed en wol yn de gaten hat, sitte se oan kop en earen ta yn de misdiebestriding. Dit saakje rûkt net fris, it rûkt nei fisk! Pas nei in protte aventoeren wit Mentha it safier te krijen dat de polysje de boeven (of binne it boevinnen?) ynrekkenje kin.

It boek is oarspronklik ferskynd yn 1997.

Inhoud
Mentha kin net sliepe
Der falle klappen
In stien troch it rut
In fest patroan
Byt
It bestelbuske
Besite foar Piter
In snoek
Mentha krijt in baantsje
Skieppekeutels en muzen
Telefoan foar de kok
Aksje
Untkommen
In gouden fangst
Uitgegeven door: Audiofrysk
Oorspronkelijke uitgever: Afûk
Spreker(s): Riemkje Hoogland-Pitstra

Geen reviews gevondenSpeelduur: 3 uur 2 min

Grootte: 170 MB

ISBN: 9789461496065

Tags

Afûk (27)
Audiofrysk (84)
fries (113)
leeftijd 9-12 (310)

Reviews

Geen reviews gevonden