Ep van Hijum

Ep van Hijum (1951) is in Frysk skriuwer, skoaldirekteur en libellekenner út Warns. Algemien direkteur fan Nije Gaast, in kombinaasje fan 15 basisskoallen yn Súdwest-Fryslân.