Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 1: Literatuer yn lytse talen - Fjouwer lêzings oer de Fryske literatuer - André Looijenga

Literatuer yn lytse talen. Skriuwe yn in minderheidstaal, wat betsjut dat? Friestalig Spreker(s): André Looijenga

€ 5,00 Incl. btw
Koop als download - €5,00


Luisterfragment


Sprekkers fan minderheidstalen beslane mei har taal minder domeinen fan it libben as sprekkers yn grutte of nasjonale talen. Der is fansels wol ferskil tusken Katalanen en Noardfriezen, en alles wat dêr tusken leit oan mooglike posysjes; it Frysk bygelyks nimt in middenposysje yn.

Wat betsjut dy situaasje foar de skriuwers yn lytse talen? Wurkje de beheiningen troch yn it literêr bedriuw, of lient de eigen taal him foar alles wat literêr mooglik is en kinne de skriuwers (troch oersettingen) de hiele wrâld berikke, as se mar kwaliteit ha?

Tink bygelyks ek oan de ûntwikkeling fan wurdskat yn in feroarjende wrâld en de ynfloed fan gruttere, dominante talen op it taalsysteem fan de lytse taal. En binne literêre teksten yn minderheidstalen oars as dy yn grutte talen, bygelyks yn tematyk of genre-kar? Hoe fergelykje de oare lytse talen har mei it Frysk?

Yn de lêzing sil de Fryske situaasje fergelike wurde mei dy fan it Lúksemboarchsk en it Friûlysk.
Uitgegeven door: Audiofrysk
Spreker(s): André Looijenga

Geen reviews gevondenSpeelduur: 1 uur 11 min

Grootte: 77 MB

ISBN: 9789460380679

Tags

Audiofrysk (84)
fries (113)
hoorcollege (336)
taal en letteren (52)
voorgedragen door de auteur (1175)

Reviews

Geen reviews gevonden